Daily Stoic #24: Học kỹ – hiểu sâu

Từ Rusticus…ta đã học đọc một cách cẩn thận và không hài lòng với những hiểu biết qua loa về mọi thứ, cũng như không quá vội vàng đồng ý với bất kỳ ai nói nhiều. MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 1.7.3    Cuốn Meditations của Marcus Aurelius được bắt đầu với một […]

Continue Reading