Daily Stoic #61: Bước vào triết học

Nếu có một nơi quan trọng để bắt đầu trong triết học thì đó là: Một nhận thức thật rõ ràng về nguyên tắc chính yếu của mỗi người. EPICTETUS, DISCOURSES, 1.26.15 Với người học thì triết học thật đáng sợ, bởi chúng có vẻ cao xa và khó tiếp […]

Continue Reading