Daily Stoic #100: Xét lại cảm giác

Ngày từ ban đầu hãy tạo cho mình thói quen nói với mỗi cảm giác khó chịu đưa đến rằng: “cậu chỉ là cảm giác mà thôi, hoàn toàn không phải là bản chất thực sự.” Tiếp đến hãy xem xét và kiểm tra bằng những nguyên tắc của mình […]

Continue Reading