Daily Stoic #62: Tự đánh giá

Trên tất cả thì một người rất cần có một sự tự đánh giá đúng đắn, bởi chúng ta thường nghĩ mình có thể làm được nhiều hơn so với thực tế. SENECA, ON TRANQUILITY OF MIND, 5.2 Hầu hết mọi người thường có xu hướng chống lại việc tự […]

Continue Reading