Daily Stoic #65: Cắt giảm chi phí

Bởi vậy, liên quan đến những thứ chúng ta theo đuổi, và những thứ chúng tự nỗ lực hết mình, chúng ta có trách nhiệm với sự suy xét chúng – hoặc tất cả đều vô ích hoặc hầu hết chúng là không có giá trị. Một số chúng thì […]

Continue Reading