Daily Stoic #59: Mất bình tĩnh?

Tâm hồn ta như một bát nước đầy và những cảm tưởng giống những tia sáng chiếu rọi xuống nước. Khi nước chuyển động, tưởng như những tia sáng đi theo nhưng không phải vậy. Cho nên, khi một người đánh mất sự bình tĩnh, đó không phải là sự […]

Continue Reading